Tag Archives: sardiñadas

St. John’s Eve magical night bonfires 2012 (Corunna, Galicia, Spain) / Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña) / Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)

23 Jun

 

If you watch the videos on the feast of St. John’s Eve Corunna 2012 you can click on the link below:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

 

 

Ver videos de San Juan / San Xoán en A Coruña aquí:

http://evpitapictures.blogspot.com.es/2012/06/videos-of-magical-summer-night-st-johns.html

 

 

– A boy is jumping a bonfire in St. John’s Eve 2012 on the Orzan Beach

 

-Un joven salta una hoguera en la noche de San Juan 2012 en la playa del Orzán

 

-Un mozo brinca nunha lumeirada da noite de San Xoán 2012 na praia do Orzán

 

-Big “falla” to burn

-Falla para las hogueras

-Falla para as lumeiradas

 

-Several young men are carrying panels and furniture to burn in a fire

 

-Varios jóvenes están transportando tableros y muebles para quemar en una hoguera

 

-Uns mozos andan a levar tablóns e mobles vellos para queimar nas lumeiradas

 

The witches prowl the beach when the summer solstice is.

 

– Las brujas merodean por la playa cuando se aproxima el solisticio de verano

 

– As meigas xa andan pola praia preto da noite más longa do vran

 

-A bonfire on the Orzan beach ready to burn

 

-En la playa del Orzán, una hoguera preparada para arder

 

-Uns paus listos para queimar nas lumeiradas da praia do Orzán

 

 

-Bonfire sites

 

-Sitios para las hogueras

 

-Lugares para as lumeiradas

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Montañas de leña para quemar en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas preparadas na praia do Orzán

 

-Warlock

 

-Brujo

 

-Meigo, bruxo

 

Bring more wood!

 

-¡Más madera!

 

-Máis madeira!

 

-We need more wood!

 

-¡Más madera!

 

-Máis madeira!

 

 

-Wood for the bonfires

 

.-Leña para las hogueras

 

-Paus para as lumeiradas

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

 

-Galician bagpipers

 

-Gaiteros gallegos

 

-Gaiteiros

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

-A barbecue and grilled sardines on the beach

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la playa

 

-Unha churrascada e sardiñada na praia

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

-Bringing wood on the beach

 

-Carretando madera a la playa

 

-Levando madeira á praia

 

-Musicians

 

-Músicos

 

 

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

-A crowd waiting on the beach

 

-Una multitud espera en la playa

 

-Unha chea de xente espera na praia

 

– A seller of magical bouquets for the night San Juan

 

-Un vendedor de ramos de flores para la noche mágica de San Juan

 

-Un vendedor de xestas para a noite máxica de San Xoán

 

-A barbecue and grilled sardines in the street

 

-Una barbacoa y sardinas asadas en la calle

 

-Unha churrascada e sardiñada na rúa

 

 

 

-Sunset is coming

 

-Llega el atardecer

 

-Chegou á noite

 

 

-All ready to burn at midnight

 

-Listo para arder a medianoche

 

-De camiño ven a noitiña

 

-Moon and bonfires

 

-Luna y hogueras

 

-Lúa e lumeiradas

 

-Fire at night

 

-Fuego en la noche

 

-Lume na noite

 

-Closer to midnight

 

-Se acerca la medianoche

 

-Preto da medianoite

 

-Paris de Noia orchest concert

 

-Concierto de la orquesta París de Noia

 

-Verbena da orquesta París de Noia 

 

-Palms, beach and magical night

 

-Palmeras, playa y noche mágica

 

-Palmeiras, praia e noite máxica

 

-Fire on the sand

 

-Fuego en la arena

 

-Lume na area

 

 

-Barbacue on the streets

 

-Churrascada en las calles

 

-Parrillada nas rúas

 

-A girl carrying a torch

 

-Una chica corre con una antorcha en la mano

 

-Unha rapaza corre cun pau con lume na man

 

 

-Motobikers parade

 

-Desfile de motoristas

 

-Desfile de moteiros

 

-Crowd

 

-Multitud

 

-Unha chea de xente

 

-Parade

 

-Desfile de carrozas y comparsas

 

-Comparsas

 

-Bonfires

 

-Hogueras

 

-Lumeiradas

 

-Bonfires

 

-Hogueras

 

-Lumeiradas

 

-Bonfires

 

-Hogueras

 

-Lumeiradas

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán 

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán 

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán 

 

 

 

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán

 

-Fireworks on the Orzan Bay

 

-Fuegos artificiales en la ensenada del Orzán

 

-Foguetes na baía do Orzán

 

 

Fire lanterns rise into the sky like balloons

 

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

 

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

 

Fire lanterns rise into the sky like balloons

 

-Farolillos con fuego ascienden hacia el cielo como si fueran globos

 

-Farois con lume suben cara o ceo coma globos

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Hogueras en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas na praia do Orzán

 

 

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Hogueras en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas na praia do Orzán

 

 

 

-Bonfires on the Orzan Beach

 

-Hogueras en la playa del Orzán

 

-Lumeiradas na praia do Orzán

 

– A boy jumping a bonfire

 

-Un joven salta una hoguera

 

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

 

 

– A boy jumping a bonfire

 

-Un joven salta una hoguera

 

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

 

– A boy jumping a bonfire

 

-Un joven salta una hoguera

 

-Un mozo brinca sobre unha lumeirada

 

-The largest bonfire

 

-La mayor hoguera

 

-A maior lumeirada

 

Reflections of the flames

 

-Reflejos de las llamas

 

-O lume chega arriba

 

 

-Fire

 

-Fuego

 

-Lume

 

 

 

-Flames

 

-Llamas

 

-Lume

 

-Girl jumping over the flames

 

-Chica saltando el fuego

 

-Moza salta o lume

 

-Glass bottle and reflected of flames

 

-Botella de vidrio con reflejos de llamas

 

-Botella con reflexos do lume

 

 

 

-Riazor Beach

 

-Playa de Riazor

 

-Praia de Riazor

 

-Night on the Riazor Beach

 

-Noche en la playa de Riazor

 

-Noite na praia de Riazor

 

The next day, the next morning

A la mañana siguiente

Á mañanciña

 

-Morning on the Riazor Beach

 

-La playa de Riazor, a la mañana siguiente

 

-A praia de Riazor, á mañanciña

 

-Orzan Beach, the next morning

 

-La playa del Orzán, a la mañana siguiente

 

-A praia do Orzán, á vindeira mañá

 

-Orzán Beach with a lot of trash

 

-La playa del Orzán con montones de basura

 

-A praia do Orzán parece un vertedeiro

 

The seagulls forage in the trash

 

-Las gaviotas buscan comida entre la basura

 

-As gueivotas danse un festín

 

-Swimming pool and fireman

 

-Piscina y bombero

 

-Piscina de pega e bombeiro

 

The seagulls fighting over a piece of chop

 

-Gaviotas peleándose por un trozo de costilleta de un churrasco

 

-Gueivotas leanse por xantar unha costeleta dunha churrascada

 

 

-Bulldozers and trucks clean Orzan Beach

 

-Excavadoras y camiones limpian la playa del Orzán

 

-Os camións e as palas limpan o areal do Orzán

 

-Cleanning

 

-Limpieza

 

-Limpeza

 

 

The sweepers clean the beach

 

-Barrenderos

 

-Moito que varrer

 

-Trash

 

-Basura

 

-Toda a porcallada

 

-Cleanning area

 

-Zona limpia de la playa

 

-Zoa limpa da praia

 

-Matadero Beach was clean in the morning

 

-La playa del Matadero quedó limpia por la mañana

 

-A praia do Matadeiro quedou limpa pola mañá

 

 

-The Orzan Beach access is only allowed to seagulls

 

-El acceso a la playa del Orzán solo está permitido a las gaviotas

 

-O paso á praia do Orzán só é para as gueivotas

 

 

-Seagulls on the Orzan Beach

 

-Gaviotas en la playa del Orzán

 

-Gueivotas na praia do Orzán

 

-Seagulls on the Matadero Beach

 

-Gaviotas en la playa del Matadero

 

-Gueivotas na praia do Matadoiro

 

-Seagulls

 

-Gaviotas

 

-Gueivotas

 

-Orzan Beach with fog

 

-Playa del Orzán con niebla

 

-Praia do Orzán con néboa

 

-Seagulls and fog on the Orzan Beach

 

-Gaviotas y niebla en la playa del Orzán

 

-Gueivotas e néboa na praia do Orzán

 

-Fog in the Riazor Beach

 

-Niebla en la playa de Riazor

 

-Néboa na praia de Riazor

 

 

Autor: E.V.Pita (A Coruña, 2012) / Author: E.V.Pita (Corunna, 2012)

 

Fotos / Pictures

 

-St. John’s Eve night fires 2012 (Corunna, Galicia, Spain)

 

-Noche de hogueras de San Juan 2012 (A Coruña)

 

-Noite do lume de San Xoán 2012 (A Coruña, Orzán-Riazor)